معرفی

مشخصات فردی

زهرا طالب

نام - نام خانوادگی : زهرا   طالب

پست الکترونیکی : z_taleb@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تکنولوژی اموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تکنولوژی اموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران حنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : ۸

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ۱۳۹۰.۷.۱

زهرا طالب
زهرا طالب

محل خدمت :
    تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^